Coconut Tsudanuma

(81)47 472 9972
1-13-16 YATSUnNARASHINOSHInCHIBA, 275-0026

How was this dive center?