Native Sea Uguru

(81)880 65 0235
11-3 KATASHIMAnSUKUMOSHInKOCHI, 788-0013

How was this dive center?