Sotto Marino Nagoya

(81)52 751 5507
3-18 SUEMORIDORInCHIKUSAKU NAGOYASHInAICHI, 464-0821

How was this dive center?